Algemene voorwaarden en privacyverklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN LINDE NOTARISSEN B.V.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Notaris: de notaris(sen), hun waarnemer(s) en zijn/hun medewerkers die (mede) met de uitvoering van de opdrachten zijn belast.

2.     Opdrachtgever: de natuurlijke en/of rechtsperso(o)n(en) die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.

3.     Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek  en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

4.     Opdrachtnemer: Linde Notarissen B.V.  Ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de notaris als natuurlijk persoon en/of via een rechtspersoon deel uitmaakt van een maatschap, geldt deze maatschap als enige opdrachtnemer. Treedt het notariskantoor naar buiten als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschap, dan is deze vennootschap enige opdrachtnemer. Waar in deze akte wordt gesproken van de notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor bedoelde maatschap of vennootschap.

        De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.

5.     Cliënt: de natuurlijke en/of rechtsperso(o)n(en) ten behoeve van wie de opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht.

Artikel 2. Toepassingsgebied

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening en alle overige werkzaamheden door de notaris, zonder enige uitzondering.

2      De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Werkzaamheden

1.     De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

2.     Verstrekte opdrachten worden door Linde Notarissen B.V. uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan in generlei opzicht rechten ontlenen.

3.     De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle voor de behandeling van de opdracht noodzakelijk geachte gegevens aan de opdrachtnemer te verstrekken en deze zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van eventuele wijzigingen in de verstrekte gegevens. De notaris is bevoegd uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever/cliënt aan voormelde verplichting heeft voldaan. Indien opdrachtgever/cliënt onvolledige of onjuiste gegevens verstrekt aan opdrachtnemer, ten gevolge waarvan laatstgenoemde schade lijdt of extra kosten moet maken, heeft opdrachtnemer het recht deze schade en kosten bij opdrachtgever/cliënt in rekening te brengen.

4.     Indien de opdrachtgever/cliënt wijzigingen wenst in de oorspronkelijke opdracht, ongeacht van welke aard deze wijzigingen mogen zijn en ongeacht de wijze waarop deze wens kenbaar gemaakt wordt, mondeling of schriftelijk, en deze wijzigingen leiden tot extra kosten in de uitvoering van de opdracht, is de opdrachtnemer gerechtigd deze extra kosten bij de opdrachtgever en/of cliënt in rekening te brengen.

5.     Alle door of vanwege de notaris(sen) uitgebrachte offertes vervallen indien deze niet binnen twee maanden uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. De in de offertes opgenomen belastingen en verschotten zijn slechts indicatief en worden aangepast indien blijkt dat deze bij de uitvoering van de opdracht sinds het uitbrengen van de offerte gewijzigd zijn.

Artikel 4.Tarieven en meerwerk

1.     Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

2.     Indien meer werkzaamheden zijn verricht dan overeengekomen, dan wel meer dan de gebruikelijke werkzaamheden zijn verricht, is de notaris bevoegd hier extra kosten voor in rekening te brengen.

3.     Cliënt/opdrachtgever is naast het honorarium ook eventueel door de opdrachtnemer gemaakte extra kosten verschuldigd, zoals reiskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, kosten voor het opvragen van uittreksels uit het handelsregister, de gemeentelijke basisadministratie en andere openbare registers, kosten voor telefonische of andere spoedoverboekingen, kosten voor expres- en/of koeriersdiensten, excessieve of ongebruikelijke portokosten en dergelijke.

Artikel 5. Annulering opdracht

Ingeval van annulering van een opdracht is opdrachtgever/cliënt in elk geval verschuldigd de kosten van de reeds verrichte werkzaamheden (uren x tarief + omzetbelasting) en de door de notaris betaalde extra kosten, zoals hiervoor bedoeld, tenzij tussen de opdrachtgever/cliënt en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Betaling

1.     Het eindbedrag van de nota dient, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van passeren daarvan, te zijn bijgeschreven op een zogenaamde kwaliteitsrekening van de notaris. Het is tevens mogelijk het verschuldigde bedrag te voldoen door een betaling via de pinautomaat op het kantoor van de notaris.

2.     Eventueel is het mogelijk in contanten te betalen. Op grond van de Verordening beroeps- en gedragsregels en het bij die bepaling behorende reglement is het een notaris echter verboden per transactie meer in contanten in ontvangst te nemen dan een bedrag van twee en een half duizend euro    

         (€ 2.500,00). Indien een betaling in contanten onder de Wwft valt, moet deze worden gemeld bij het FIU-Nederland.

3.     Indien de behandeling van de opdracht meer dan één maand vergt, heeft opdrachtnemer de bevoegdheid tussentijds te declareren. Indien deze tussentijdse declaratie niet binnen de daarop aangegeven termijn is voldaan, mag opdrachtnemer de verdere uitvoering van zijn opdracht opschorten, totdat de betreffende declaratie is voldaan.

Artikel 7. Opdracht en kosten

1.     Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever/cliënt in verzuim zonder dat enige sommatie of in verzuimstellingbehoeft te hebben plaatsgevonden en is hij aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede ter zake van de in verband daarmee door de notaris ter zake de invordering bestede tijd op basis van het op kantoor voor de notaris of desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is de opdrachtgever vanaf dat moment over die vordering de wettelijke rente verschuldigd tot de dag van werkelijke bijschrijving.

2.     Indien opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is opdrachtnemer bevoegd van de cliënt een bevestiging van die opdracht te verlangen.

3.     Door het verstrekken van een opdracht, respectievelijk het ondertekenen van de opdrachtbevestiging verbindt opdrachtgever/cliënt zich tot betaling van de aan hem inzake de opdracht gezonden declaratie(s)/nota(‘s).

4.     De overeenkomst eindigt na voltooiing van de werkzaamheden en zodra de betaling van de kosten daarvan door de opdrachtgever/cliënt, heeft plaatsgevonden.

        Indien de opdrachtgever de overeenkomst eerder wenst te beëindigen, zullen de tot dan verrichte werkzaamheden en de gemaakte onkosten (verschotten) geheel door de opdrachtgever/cliënt moeten worden voldaan.

Artikel 8. Rente vergoeding

Voor het gebruik van de derdengeldenrekening door opdrachtgever Linde Notarissen aan de opdrachtgever kosten in rekening brengen. Linde Notarissen zal eventuele positieve rente aan de opdrachtgever (of rechthebbende) vergoeden indien en voor zover het bedrag langer dan 5 dagen op de derdengeldenrekening staat. Indien de bank kosten en/of negatieve rente op de derdengelden in rekening brengt, is Linde Notarissen gerechtigd die negatieve rente en/of kosten aan de opdrachtgever (of rechthebbende) door te belasten, al dan niet middels een forfaitair bedrag. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord. Indien een depotakte moet worden opgemaakt door de notaris , zijn hieraan de gebruikelijke kosten verbonden.

Artikel 9. Klachten

Indien de opdrachtgever/cliënt een klacht heeft over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden dan wel over het handelen van de notaris, dan is de opdrachtgever/cliënt verplicht deze klacht aan de notaris voor te leggen.

Indien naar het oordeel van de opdrachtgever daarop ontoereikend wordt ingegaan kan de opdrachtgever zich naar keuze wenden tot:

–       de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

–      de Geschillencommissie voor het Notariaat 

–      de kamer voor het Notariaat

–       de burgerlijke rechter.

Op onze dienstverlening is de Klachten- en geschillenregeling

Notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en

www.degeschillencommissie.nl

Artikel 10. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is die natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

In geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 11. (Beroeps-)aansprakelijkheid van de notaris

Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden en voorts de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) geformuleerde algemene voorwaarden. Hierin staat thans vermeld:

1.     Overeenkomstig de voorschriften van de KNB heeft elke notaris zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.

2.     Indien bij de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, één of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden eventueel te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de terzake geldende verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

3.     De in lid 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden, de door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

4.     De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 2 geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

5.     De aansprakelijkheidsbeperking zoals opgenomen onder de leden 2, 3 en 4 van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer(s) van de notaris, oud-/gedefungeerde notarissen, erfgenamen van overleden notarissen, en allen die op het kantoor van de notaris werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

6.     Op deze algemene voorwaarden kan niet alleen door Linde Notarissen B.V. een beroep worden gedaan, maar ook door derden die eventueel worden ingeschakeld voor de uitvoering van (een deel van) een opdracht. Daarnaast kunnen vroegere werknemers (en hun erfgenamen), die worden aangesproken na beëindiging van hun dienstverband, een beroep doen op de algemene voorwaarden.

Artikel 12. Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen de notaris en zijn cliënten/opdrachtgevers, de aansprakelijkheid van de notaris, zal het Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de notaris en de cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen, tenzij door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie een andere rechtsgang is aangewezen.

Artikel 13. Wwft

Voor de dienstverlening door het notariskantoor geldt de Wwft. De Wwft, Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme. Dit  betekent dat de notaris of de kandidaat-notaris verplicht is cliënten te identificeren die op het notariskantoor komen voor een vorm van dienstverlening. Alle cliënten zijn dan ook verplicht zich te legitimeren op kantoor.

Notarissen zijn verplicht om clientonderzoek te doen. Dit clientonderzoek kan er toe leiden dat een transactie niet door kan gaan of dat wij meer informatie bij u opvragen.

In een uitzonderlijk geval kan dit ook betekenen dat de transactie niet door kan gaan. In dit geval stellen wij u tijdig op de hoogte.

Artikel 14. Termijnen

Op alle termijnen die in deze algemene voorwaarden en in de tussen opdrachtgever/cliënt en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten worden genoemd, is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

Artikel 15. Intellectuele eigendom/Auteursrecht

1.     De notaris behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot voortbrengselen van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever, voor zover op die voortbrengselen in juridische zin rechten kunnen bestaan of kunnen worden gevestigd.

2.     Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden geheel of gedeeltelijk die producten, waaronder begrepen computerbestanden, werkwijzen, adviezen, ontwerpakten of afschriften van akten en andere voortbrengselen van de geest van de notaris, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 16. Cessie en verpanding

Vorderingen op de notaris kunnen zonder diens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gecedeerd en niet worden verpand.

Privacyverklaring Linde Notarissen

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam kantoor:                      Linde Notarissen

Adres:                                      Egelantier 61

Postcode / Plaats:                 7701 NP Dedemsvaart

Contactpersoon:                   Ester Nanning/Eric Linde

e-mailadres:                           nanning@lindenotarissen.nl/

eric@lindenotarissen.nl

Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
 2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster.
 5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen, De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.
 6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door kantoor geldt:

 • De verwerking van persoonsgegevens voor het uitvoeren van een opdracht van een cliënt waaraan geen authentieke akte is gekoppeld heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Het doel en de rechtsgrond is het uitvoeren van de opdracht of overeenkomst.
 • De verwerking van persoonsgegevens voor het legaliseren van handtekeningen heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Doel: het bevestigen van de echtheid van de handtekening op verzoek.
  • Rechtsgrond: uitvoering opdracht of overeenkomst.

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens kan dan één van de volgende zijn:

 • Openbare registers, waaronder het Kadaster
 • Makelaar of andere adviseur in verband met een koopovereenkomst waarin u één van de partijen bent
 • Schenker
 • Accountant
 • Hypotheekverstrekker
 • Financieel tussenpersoon
 • Belastingadviseur
 • Overige adviseurs

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is, als dat nodig is om de werkzaamheden uit te voeren of u hiervoor toestemming geeft.

Ons kantoor verstrekt onder meer persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

 • Openbare registers, waaronder kadaster
 • Kamer van Koophandel
 • Belastingdienst (voor zover verplicht)
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
 • Registerhouders
 • Banken
 • Makelaar of andere adviseur in verband met een koopovereenkomst waarin u één van de partijen bent
 • Financieel Tussenpersoon
 • Accountant

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en  hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Recht van bezwaar

In veel gevallen hebben wij met onze cliënten afgesproken dat wij ze na een aantal jaren op de hoogte zouden brengen van eventuele wijzigingen in de wet.

Alleen reeds bestande cliënten sturen we daarom een brief met informatie hierover. Wanneer u dat niet op prijs stelt kunt u dat bij ons aangeven en zullen wij dat verwerken in ons systeem.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbeschermng

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan kunt u contact opnemen met Ester Nanning (nanning@lindenotarissen.nl). U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.