Testament (en): waarom opstellen?

In een testament staat onder meer wie uw erfgenamen zijn en wie uw nalatenschap gaat afwikkelen. In een levenstestament staat wie uw zaken mag regelen als u dat zelf niet meer kunt.

De wet of een testament?

Als u niets regelt bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Meestal zijn dit de echtgenote en de kinderen of als die er niet zijn: ouders, broers, zusters of naaste familieleden. In het Burgerlijk Wetboek is dit zo geregeld. Bij testament kan van de wettelijke regels worden afgeweken.

In een testament kunnen regelingen worden gemaakt die afwijken van het wettelijk erfrecht, maar die wel meer overeenstemmen met de wens van de erflater (degene die overleden is). Erfenissen worden in Nederland belast met een belasting, genaamd erfbelasting (voorheen: successierecht). Deze erfbelasting kan oplopen tot 40% van een deel van de erfenis. Er zijn veel redenen om een testament te maken.

Waarom een testament opstellen?

 • De voogdijregeling
  • In deze regeling bepalen ouders wie hun minderjarige kinderen gaat verzorgen en opvoeden als beide ouders komen te overlijden voordat het kind 18 jaar is.
 • Een bewind
  • Dit is een regeling waarbij de kinderen niet al op hun 18de jaar hun erfenis ter vrije beschikking krijgen, maar bijvoorbeeld pas als ze 23 jaar oud zijn.
 • Een privéclausule (ook wel uitsluitingsclausule)
  • Waarbij wordt geregeld, dat wat de erfgenamen erven, privé blijft van de erfgenaam en dat bij een echtscheiding de ex niet meedeelt in de ontvangen erfenis.
 • Erfbelasting besparen
  • Een goed testament zorgt ervoor dat er niet teveel erfbelasting wordt betaald.
 • Afwijken van de wettelijke regels
  • U kunt bijvoorbeeld een kind (deels) onterven of een erfgenaam benoemen die volgens de wet niet uw erfgenaam is.
 • Echtparen zonder kinderen moeten een testament maken als zij niet willen dat na hun overlijden alle bezittingen toekomen aan de familie van echtgenoot, die toevallig het laatste overlijdt.
 • Samenwoners moeten een testament maken als zij van elkaar willen erven en willen voorkomen dat de erfenis bij het overlijden van een van hen naar de familie van de overledene gaat.
 • Voor ondernemers kan het goed zijn om een bepaling in het testament te plaatsen waarin staat wat er met de onderneming moet gebeuren bij overlijden. De onderneming kan bijvoorbeeld worden voortgezet door een levenspartner of door een zakenpartner. Ook dit heeft vaak fiscale voor- en nadelen.

Waarom een testament herroepen?

Soms is het goed om uw huidige testamenten te herroepen. Vroeger hebben veel mensen een zogenaamd testament-op-de-langstlevende gemaakt. Deze testamenten zijn soms niet goed meer, doordat de regelgeving gewijzigd is. Hierdoor kan het zijn dat er bijvoorbeeld onnodig veel erfbelasting betaald moet worden bij overlijden. Ook kunnen uw wensen zijn veranderd in de loop van de jaren.

Kom in contact

Nalatenschap Lindenotarissen