Verdeling woning

Wanneer partners hebben besloten om uit elkaar te gaan, zullen zij in de meeste gevallen de gemeenschappelijke goederen verdelen. De verdeling van de meeste goederen kan in onderling overleg plaatsvinden.

Voor de verdeling van een onroerende zaak (woning) is volgens de wet de tussenkomst van een notaris nodig.

De akte van verdeling

In een akte van verdeling wordt de woning (die eerst gezamenlijk eigendom was) toegedeeld aan een van de ex-partners. De eventuele overwaarde wordt verdeeld. Na ondertekening van de akte van verdeling wordt de akte inschreven bij het kadaster en is er nog één eigenaar van de woning. Het is niet voldoende om de verdeling van de woning alleen in het echtscheidingsconvenant of een andere overeenkomst op te nemen. Beide ex-partners moeten de akte van verdeling bij de notaris ondertekenen.

Vaak is voor de aankoop van de woning  geld geleend. Omdat de ex-partners hoofdelijk aansprakelijk zijn voor deze schuld, wordt in de akte van verdeling ook vermeld dat degene die eigenaar wordt van de woning, deze geldlening/hypotheek ook overneemt en de lasten vanaf die datum voor zijn of haar rekening neemt. Hier moet de bank dan wel aan meewerken. Daarvoor is het volgende van belang.

De hypotheek

Er zijn twee mogelijkheden om de hypotheek op één naam te zetten:

  1. De eerste mogelijkheid is de bank verzoeken de ex-partner die niet in de woning blijft wonen te ontslaan uit zijn/haar hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van de hypothecaire schuld. Wanneer de bank hiermee instemt, wordt een akte van ontslag opgemaakt. Deze akte wordt aan de akte van verdeling gehecht. Zowel de akte van verdeling als de akte van ontslag moeten door beide ex-partners bij de notaris worden ondertekend. De bank zal alleen instemmen met het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid wanneer zij van mening is dat degene die de woning krijgt toebedeeld (degene die in de woning blijft wonen) in staat is om alleen de rente- en/of aflossingsverplichtingen te voldoen. De bank zal dan ook, net als bij de aankoop van de woning, het inkomen en/of de waarde van de woning opnieuw beoordelen.
  2. De tweede mogelijkheid is dat degene die in de woning blijft wonen de hypotheek geheel aflost en een nieuwe hypotheek afsluit. Door de aflossing van de oude hypotheek valt de hoofdelijke aansprakelijkheid automatisch weg. Voor het aangaan van een nieuwe hypotheek zal de bank ook het inkomen en/of de waarde van de woning beoordelen.

Akte van verdeling niet nodig?

Een akte van verdeling is niet nodig als voorafgaand aan of tijdens het huwelijk, huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt waarbij de woning buiten het gemeenschappelijk vermogen is gehouden. Ook is een akte van verdeling niet nodig voor samenwoners als de woning niet op naam van beide ex-partners stond. De woning was dan al eigendom van een van de partners, en dan hoeft er niet te worden verdeeld.

Wanneer de woning voorafgaand aan het huwelijk eigendom was van één van partijen en er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt voorafgaand aan het huwelijk, dan is door het aangaan van het huwelijk de woning gemeenschappelijk eigendom geworden en is voor de verdeling van de woning ook een akte van verdeling nodig. Dit geldt voor huwelijken gesloten voor 1 januari 2018.

Kom in contact

Huis kopen Lindenotarissen